Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Badania zakończone

Rola aktów planistycznych w obrocie nieruchomościami rolnymi

Kierownik: dr hab. Adam Niewiadomski 

Zobacz szczegóły

Ustrojowe i konstytucyjnoprawne aspekty i uwarunkowania regulacji funkcjonowania rynku finansowego oraz polityki pieniężnej

Kierownik: mgr Łukasz Hnatkowski

Zobacz szczegóły

Regulacje prawa karnego w obszarze badań klinicznych

Kierownik: Regulacje prawa karnego w obszarze badań klinicznych

Zobacz szczegóły

Analiza skutków naruszeń Konstytucji z 1997 r. w obszarze radiofonii i telewizji przez ustawodawcę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie K 13/16

Kierownik: dr Robert Rybski

Zobacz szczegóły

Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ - bilans funkcjonowania po 10 latach od jego przyjęcia

Kierownik: dr Zuzanna Kulińska-Kępa

Zobacz szczegóły

Specyfika sportu: analiza ewolucji rozbieżnej interpretacji pojęcia „specyfiki sportu” przy tworzeniu regulacji przez federacje sportowe i w stosowaniu prawa Unii Europejskiej do ich działań

Kierownik: mgr Wojcieh Lewandowski

Zobacz szczegóły

Rola zakazu dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenia wynikającego z EKPC w praktyce sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE

Kierownik: mgr Kamila Aleksandra Marciniak

Zobacz szczegóły

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe

Kierownik: mgr Artur Szmigielski

Zobacz szczegóły

Przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego (art.. 42 ust.1 Konstytucji RP)

Kierownik: mgr Patryk Gacka

Zobacz szczegóły

Koszty postępowania nieprocesowego w sprawach dotyczących nieruchomości

Kierownik: mgr Cezary Dzierzbicki

Zobacz szczegóły

Tłumaczenia aktów prawa obcego na język polski w okresie porozbiorowym

Kierownik: dr hab. Piotr Pomianowski

Zobacz szczegóły

Prawne aspekty wykorzystywania nowych technologii w energetyce w Unii Europejskiej

Kierownik: dr Magdalena Porzeżyńska

Zobacz szczegóły

Prawo algorytmiczne jako współczesna odsłona prawa ponadkonstytucyjnego

Kierownik: mgr Maciej Troć

Zobacz szczegóły

Nieuzasadnione blokowanie geograficzne w prawie Unii Europejskiej: analiza unijnych źródeł prawa dotyczących geoblokowania jako elementu budowania jednolitego rynku cyfrowego

Kierownik: Joanna Mazur

Zobacz szczegóły

Relacja moralności i prawa karnego w debacie Devlin-Hart. Reperkusje, wnioski, aktualność

Kierownik: dr Krzysztof Szczucki

Zobacz szczegóły

Charakterystyka pojęcia "cyberprzestępczości" w praktyce postępowania karnego

Kierownik: mgr Piotr Karasek

Zobacz szczegóły

Uwarunkowania instytucja aktów organów egzekutywy z mocą ustawy w polskim prawie konstytucyjnym

Kierownik: mgr Maciej Pisz

Zobacz szczegóły

Wykładnia prounijna przepisów w sprawie zamówień publicznych w prawie polskim

Kierownik: dr hab. Piotr Bogdanowicz

Zobacz szczegóły

Odpowiedzialność administracyjna na rynku ubezpieczeń

Kierownik: dr Magdalena Śliwa-Wajda

Zobacz szczegóły

Rozwój sztucznej inteligencji jako wyzwanie dla systemu ochrony praw podstawowych

Kierownik: dr Jan Podkowik

Zobacz szczegóły

Znaczenie wdania się w spór dla ustanowienia jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych

Kierownik: dr Bartosz Wołodkiewicz

Zobacz szczegóły

Konstytucyjne instytucje partycypacji obywatelskiej – między populizmem konstytucyjnym a konstytucjonalizmem refleksyjnym

Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

Zobacz szczegóły

Figura umowy jako narzędzia dysponowania majątkiem na wypadek śmierci w klasycznym prawie rzymskim

Kierownik: dr Aleksander Grebieniow

Zobacz szczegóły

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów krajowych: analiza modelu sądowego stosowania prawa UE jako sądu słuszności (equity)

Kierownik: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW

Zobacz szczegóły

Wpływ judykatury ETPCz oraz TSUE na linię orzeczniczą polskich sądów administracyjnych w zakresie dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej

Kierownik: mgr Dawid Ziółkowski

Zobacz szczegóły

Granice samostanowienia jednostki we współczesnym prawie karnym

Kierownik: mgr Valeri Vachev

Zobacz szczegóły

Kryzys konstytucyjny jako nieunikniona konsekwencja zmian aksjologii konstytucjonalizmu

Kierownik: mgr Maciej Troć

Zobacz szczegóły

Stosowanie przepisów ochrony konkurencji Unii Europejskiej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kierownik: mgr Artur Szmigielski

Zobacz szczegóły

Ochrona środowiska w międzynarodowym prawie kosmicznym

Kierownik: mgr Barbara Skardzińska

Zobacz szczegóły

Koncepcja interesu spółki kapitałowej w prawie hiszpańskim

Kierownik: mgr Krzysztof Olszak

Zobacz szczegóły

Regulacje zatrudnienia a ujęcie zróżnicowania kapitalizmu

Kierownik: mgr Karol Muszyński

Zobacz szczegóły

Proceduralne gwarancje ochrony praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej

Kierownik: mgr Iwona Miedzińska

Zobacz szczegóły

Dumping socjalny – obszary występowania i prawne sposoby jego zwalczania w Unii Europejskiej

Kierownik: mgr Piotr Kwasiborski

Zobacz szczegóły

Pomijanie osobowości prawnej w germańskich, romańskich i mieszanych systemach prawnych

Kierownik: mgr Piotr Kuźnicki

Zobacz szczegóły

Praktyczna ocena materiału cyfrowego w orzecznictwie sądowym na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Kierownik: mgr Piotr Karasek

Zobacz szczegóły

Status prawny Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty prawnoadministracyjne

Kierownik: mgr Marek Grzywacz

Zobacz szczegóły

Regulacje podatku od wartości dodanej jako potencjalna bariera dla przepływu towarów i usług w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Regulacje podatku od wartości dodanej jako potencjalna bariera dla przepływu towarów i usług w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Międzynarodowa umowa dotycząca podatku od wartości dodanej jako środek regulacji opodatkowania międzynarodowego obrotu gospodarczego na Nowym Jedwabnym Szlaku

Kierownik: mgr Maciej Gruchot

Zobacz szczegóły

Arbitraż handlowy a arbitraż inwestycyjny – korelacje i oddziaływania

Kierownik: mgr Anita Garnuszek

Zobacz szczegóły

Zasada bifurkacji w polskim prawie patentowym na tle porównawczym

Kierownik: mgr Michał Gajdus

Zobacz szczegóły

Orzeczenia i zarządzenia wydawane w postępowaniu nieprocesowym w sprawach dotyczących nieruchomości

Kierownik: mgr Cezary Dzierzbicki

Zobacz szczegóły

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądy konstytucyjne państwa członkowskich – walka o wpływy czy szansa na budowę wspólnych standardów konstytucyjnych

Kierownik: mgr Michał Dorociak

Zobacz szczegóły

Zaskarżanie uchwał zarządów spółek kapitałowych i spółdzielni

Kierownik: dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska

Zobacz szczegóły

Niezależne organy regulacyjne – czwarta władza?

Kierownik: dr hab. Dawid Sześciło

Zobacz szczegóły

Legal Framework to Support Renewable Energy Sources in Australia and New Zealand

Kierownik: dr Maciej Sokołowski

Zobacz szczegóły

Paradygmaty wykładni prawa międzynarodowego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kierownik: dr Marcin Romanowicz

Zobacz szczegóły

Prawo ubogich w sądach Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego i Wolnego Miasta Krakowa

Kierownik: dr hab. Piotr Pomianowski

Zobacz szczegóły

Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw

Kieronik: dr Jan Podkowik

Zobacz szczegóły

Status prawny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Kierownik: dr hab. Adam Niewiadomski

Zobacz szczegóły

Prawna analiza rozwiązania problemu gruzu kosmicznego

Kierownik: dr Zuzanna Kulińska-Kępa

Zobacz szczegóły

Charakter i granice nowelizacji konstytucji w ujęciu filozoficznoprawnym

Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

Zobacz szczegóły

Kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich

Kierownik: dr Małgorzata Dziewanowska

Zobacz szczegóły

Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej

Prowadzący: dr hab. Piotr Bogdanowicz

Zobacz szczegóły