Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 • "Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób starszych w erze cyfryzacji – regulacyjna mapa drogowa" - konkurs nr I

  Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym SONATA 19 pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób starszych w erze cyfryzacji – regulacyjna mapa drogowa”.  

  Wymagania obowiązkowe:

  1. Absolwent/ka studiów magisterskich z zakresu prawa z wyróżnieniem (ogólna ocena 4,75 lub wyższa), który kontynuuje naukę w ramach studiów podyplomowych, innych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich w zakresie nauk społecznych.
  2. Posiadanie doświadczenia w badaniach dotyczących prawa prywatnego, a w szczególności prawa konsumenckiego.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego (co najmniej C2 dla angielskiego i B2 dla francuskiego).
  4. Autor lub współautor co najmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu badań adekwatnych do tematyki projektu.
  5. Prelegent na co najmniej czterech krajowych i dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych.
  6. Doświadczenie naukowe za granicą (np. stypendia, granty, pobyty badawcze).
  7. Zagraniczne doświadczenie zawodowe, najlepiej wynikające ze stażu odbytego w instytucji europejskiej. 
    

  Opis zadań:

  1. Realizacja zadań badawczych wyznaczonych przez Kierownika Projektu w ramach każdej z faz projektu, tj. prowadzenie badań zarówno empirycznych, jak i nieempirycznych.
  2. Współpraca z innymi badaczami w zakresie zarządzania danymi.
  3. Upowszechnianie wyników badań (autorstwo i współautorstwo artykułów oraz prezentacje wyników).

   

  Typ konkursu NCN: SONATA 19
  Termin składania ofert: 10.07.2024 r., godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. 3000 PLN przez okres 24 miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.08.2024 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „SONATA 19 – stypendium dla doktoranta” na adres e-mail: a.weber@wpia.uw.edu.pl

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys
  • list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  • kopię dyplomu magistra
  • zaświadczenie o statusie doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej
  • klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
 • "Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób starszych w erze cyfryzacji – regulacyjna mapa drogowa" - konkurs nr II

  Nazwa stanowiska: Student-stypendysta w projekcie badawczym SONATA 19 pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób starszych w erze cyfryzacji – regulacyjna mapa drogowa”.  

   

  Wymagania obowiązkowe:

  1. Student prawa lub studiów magisterskich w dziedzinie nauk społecznych związanych z projektem; z doskonałymi wynikami w nauce.
  2. Biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej C2).
  3. Potwierdzone zainteresowanie pracą naukową.
  4. Doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych.

  Wymagania fakultatywne:

  1. Preferowane doświadczenie w aktywnościach wymagających rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

  Opis zadań:

  1. Realizacja zadań badawczych wyznaczonych przez Kierownika Projektu w ramach Fazy 1 projektu (badania empiryczne).
  2. Współpraca z innymi badaczami w zakresie zarządzania danymi.
  3. Upowszechnianie wyników badań (współautorstwo artykułów i prezentacji dotyczących wyników badań empirycznych).

   

  Typ konkursu NCN: SONATA 19
  Termin składania ofert: 10.07.2024 r., godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. 1500 PLN przez okres 12 miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.10.2024 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „SONATA 19 – stypendium dla studenta” na adres e-mail: a.weber@wpia.uw.edu.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys
  • list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  • zaświadczenie o statusie studenta
  • klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
 • „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” - konkurs nr II

  Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
  Typ konkursu NCN: OPUS 24

  Opis zadań:

  Wsparcie merytoryczno-organizacyjne przy projekcie „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” – przeprowadzenie kwerend pod kątem zadań badawczych dotyczących m.in. lingwistycznych oraz filozoficzno-językowych teorii zmiany znaczenia, pomoc w badaniach korpusowych, jak również udział i pomoc w organizacji wydarzeń w ramach projektu oraz opracowanie i przygotowanie wyników prowadzonych badań do publikacji.

  Wymagania:

  - Status doktoranta w dyscyplinie nauki prawne i/lub filozofia i/lub językoznawstwo (w uzasadnionych przypadkach rozważani będą zaawansowani studenci wyższych lat bez statusu doktoranta).
  - Zainteresowania badawcze obejmujące teorię i filozofia prawa (w szczególności wykładnię i stosowanie prawa bądź zagadnienia metodologiczne) i/lub współczesną filozofię analityczną (w szczególności filozofię języka) i/lub językoznawstwo (w szczególności badania korpusowe) udokumentowane np. potwierdzeniem ukończenia odpowiednich kursów uniwersyteckich, osiągnięciami naukowymi lub pracą dyplomową.
  - Mile widziane udokumentowane dodatkowe formy aktywności naukowej: uczestnictwo w warsztatach/seminariach/szkołach letnich związanych z ww. tematyką.
  - Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań korpusowych, jak również badań interdyscyplinarnych w dziedzinach zakreślonych wyżej z wykorzystaniem metod empirycznych.
  - Udokumentowane osiągnięcia naukowe: czynny udział w konferencjach naukowych (mile widziane konferencje międzynarodowe) i autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej jednego tekstu naukowego z dziedzin zakreślonych powyżej.
  - Doświadczenie w pracy naukowej (także w kwestiach organizacyjnych), w szczególności udział w projektach badawczych.
  - Potwierdzona (zdaniem egzaminu certyfikacyjnego itp.) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
  - Mile widziana potwierdzona znajomość co najmniej jednego języka obcego innego niż angielski w stopniu umożliwiającym pracę z tekstami naukowymi.

   

  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. maksymalnej 5.000,00 PLN przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia, zgodnie z budżetem projektu).


  Termin składania ofert: 2.04.2024
  Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres p.banas@wpia.uw.edu.pl; w tytule wiadomości należy wpisać „konkurs nr III 2022/47/B/HS5/02073”


  Wymagane dokumenty: CV wraz z ew. załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów konkursowych.
  Dodatkowe informacje: Wyboru dokona trzyosobowa komisja.

  Zgłoszenie musi zawierać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” - konkurs nr III

  Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
  Typ konkursu NCN: OPUS 24

  Opis zadań:

  Wsparcie merytoryczno-organizacyjne przy projekcie „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” – przeprowadzenie kwerend pod kątem zadań badawczych dotyczących m.in. lingwistycznych oraz filozoficzno-językowych teorii zmiany znaczenia, pomoc w badaniach korpusowych, jak również udział i pomoc w organizacji wydarzeń w ramach projektu oraz opracowanie i przygotowanie wyników prowadzonych badań do publikacji.

  Wymagania:

  - Status doktoranta w dyscyplinie nauki prawne i/lub filozofia i/lub językoznawstwo (w uzasadnionych przypadkach rozważani będą zaawansowani studenci wyższych lat bez statusu doktoranta).
  - Zainteresowania badawcze obejmujące teorię i filozofia prawa (w szczególności wykładnię i stosowanie prawa bądź zagadnienia metodologiczne) i/lub współczesną filozofię analityczną (w szczególności filozofię języka) i/lub językoznawstwo (w szczególności badania korpusowe) udokumentowane np. potwierdzeniem ukończenia odpowiednich kursów uniwersyteckich, osiągnięciami naukowymi lub pracą dyplomową.
  - Mile widziane udokumentowane dodatkowe formy aktywności naukowej: uczestnictwo w warsztatach/seminariach/szkołach letnich związanych z ww. tematyką.
  - Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań korpusowych, jak również badań interdyscyplinarnych w dziedzinach zakreślonych wyżej z wykorzystaniem metod empirycznych.
  - Udokumentowane osiągnięcia naukowe: czynny udział w konferencjach naukowych (mile widziane konferencje międzynarodowe) i autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej jednego tekstu naukowego z dziedzin zakreślonych powyżej.
  - Doświadczenie w pracy naukowej (także w kwestiach organizacyjnych), w szczególności udział w projektach badawczych.
  - Potwierdzona (zdaniem egzaminu certyfikacyjnego itp.) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
  - Mile widziana potwierdzona znajomość co najmniej jednego języka obcego innego niż angielski w stopniu umożliwiającym pracę z tekstami naukowymi.

   

  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. maksymalnej 5.000,00 PLN przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia, zgodnie z budżetem projektu).


  Termin składania ofert: 2.04.2024
  Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres p.banas@wpia.uw.edu.pl; w tytule wiadomości należy wpisać „konkurs nr III 2022/47/B/HS5/02073”


  Wymagane dokumenty: CV wraz z ew. załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów konkursowych.
  Dodatkowe informacje: Wyboru dokona trzyosobowa komisja.

   

  Zgłoszenie musi zawierać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.