Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 • OPUS 27 - NABÓR WEW. DO 10.06.2024

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  do 6 czerwca 2024 r. w Sekcji Rozwoju WPiA UW
  do 10 czerwca 2024 r. w BOB UW
  do 17 czerwca 2024 r., godz. 16:00 w NCN

   

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 27 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. W konkursie OPUS 27 można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, projektów realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wiosenna edycja OPUS nie uwzględnia ścieżki LAP (lead agency procedure).

   

  Projekty OPUS mogą być rozplanowane na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze na stanowiskach typu post-doc oraz senior researcher, jak również studenci oraz doktoranci. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Budżet pojedynczego projektu OPUS nie jest limitowany odgórnie, ale kosztorys musi być zgodny z regulacjami konkursu, a wszystkie zaplanowane wydatki muszą być zasadne i niezbędne do zrealizowania założeń projektu.

   

   

  Przejdź do ogłoszenia na stronie BOB UW

 • PRELUDIUM 23 - NABÓR WEW. DO 10.06.2024

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  do 6 czerwca 2024 r. w Sekcji Rozwoju WPiA UW
  do 10 czerwca 2024 r. w BOB UW
  do 17 czerwca 2024 r., godz. 16:00 w NCN

   

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Badaczki i badacze mogą w nim otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to konieczne.

   

  Zespół realizujący projekt PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu pod warunkiem, że będą zgodne z katalogiem kosztów w projektach NCN.

   

   

  Przejdź do ogłoszenia na stronie BOB UW

 • MINIATURA 8 - NABÓR WEW. DO 24.07.2024

  Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00. 

   

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

   

  Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

   

  Przejdź do ogłoszenia na stronie BOB UW