Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Prawo finansowe i skarbowość to pierwsze studia II stopnia w Polsce mające charakter prawniczy, uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administracji, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Absolwent posiadać będzie umiejętności oraz wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowości i prowadzenia ewidencji podatkowej.

 

ORIENTACYJNA
LICZBA MIEJSC

CZAS
TRWANIA

JĘZYK
WYKŁADOWY (1)

POZIOM
KSZTAŁCENIA

FORMA
STUDIOWANIA

KOSZT
STUDIÓW (2)

50

2 lata

polski

studia
II stopnia

studia niestacjonarne

6500 zł

Kadra

Wiesław Czyżowicz
PROF. DR HAB.

Wiesław Czyżowicz

Szkoła Główna Handlowa
Marcin Dyl
DR HAB. PROF. UW

Marcin Dyl

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Hanna Gronkiewicz—Waltz
PROF. DR HAB.

Hanna Gronkiewicz—Waltz

Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego
Witold Modzelewski
PROF. DR HAB.

Witold Modzelewski

Katedra Prawa Finansowego
Rafał Stankiewicz
DR HAB.

Rafał Stankiewicz

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Magdalena Szczepańska
DR HAB.

Magdalena Szczepańska

Katedra Prawa Ubezpieczeń
Marek Grzybowski
DOC. DR

Marek Grzybowski

Katedra Prawa Finansowego
Karolina Tetłak
DR

Karolina Tetłak

Katedra Prawa Finansowego

Przedmioty główne

I rok

 • Źródła i wykładnia prawa
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego
 • Administracja finansowa i skarbowość celna
 • Ordynacja podatkowa: część prawnomaterialna
 • Prawo podatkowe UE
 • Podatki dochodowe
 • Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Zarys prawa pracy
 • Międzynarodowe prawo podatkowe

​II rok

 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Ćwiczenia z zakresu finansów samorządu terytorialnego
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy
 • Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych
 • Prawo karne skarbowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości
 • Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych
 • Kontrola podatkowa i skarbowa

Proponowane obszary zatrudnienia

Absolwent Prawa Finansowego i Skarbowości, czyli kto?

Absolwent tego kierunku posiada podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Zna metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych.

Osoby kończące Finanse i Prawo Skarbowe zyskają pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym.

Co więcej, absolwenci tego innowacyjnego kierunku zdobędą pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia, i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości wraz z opodatkowaniem przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia oraz prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem.

Absolwent zna podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym przez siebie języku obcym. Potrafi prawidłowo interpretować normy prawa finansowego (materialnego oraz procesowego), ich wzajemne relacje, także w układzie interdyscyplinarnym. Poradzi sobie ze sfunkcjonalizowaniem, posługując się prawniczą terminologią, instytucji z różnych dziedzin prawa. Ponadto będzie umiał samodzielnie analizować zmiany zachodzące w prawie finansowym, merytorycznie oceniać wybrane regulacje oraz prognozować zmiany w tymże prawie.

Absolwent sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa finansowego. Sięgając do jego poszczególnych działów (prawo budżetowe, podatkowe, bankowe, ubezpieczeń społecznych), potrafi samodzielnie rozwiązywać konkretne problemy praktyczne. Znajduje właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia. Na tej podstawie zaproponuje rozwiązania spraw interpretacyjnie niejedno- znacznych, zachowując przy tym najwyższe formy etyczne.

Absolwent zyska umiejętność sporządzania deklaracji i informacji podatkowych oraz pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnofinansowych, przygotowywania wystąpień ustnych z zakresu szeroko rozumianej materii prawa finansowego oraz zagadnień z pogranicza prawa, finansów i rachunkowości. Ponadto dostrzeganie związków między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi oraz ich prawidłowa interpretacja nie będzie stanowiła dla niego problemu.

Mając świadomość swojej wiedzy i posiadanych umiejętności, Absolwent będzie rozumiał potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz znaczenie norm etycznych w wykonywaniu zadań zawodowych.

Absolwenci są kreatywni, otwarci na różne poglądy i postawy oraz nowe doświadczenia zawodowe. Potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując zarazem skutki społeczne swoich działań. Potrafią efektywnie organizować pracę własną i/lub innych i krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy.

Wykazując gotowość do podejmowania wyzwań badawczych, Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Co po studiach?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.