Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

mgr Adrian Warsiński

Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych i współpracy naukowej

   

Badania zakończone

Geopolityczne uwarunkowania polityczno-prawne współczesnej Polski: aspekty normatywne i możliwe perspektywy

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Zobacz szczegóły

Funkcjonalność procesowa dogmatyki prawnokarnej

Kierwonik: dr hab. Michał Królikowski prof. UW

Zobacz szczegóły

Źródła prawa prywatnego w międzynarodowym handlu elektronicznym

Kierownk: prof. dr hab. Jerzy Poczobut

Zobacz szczegóły

Polska w różnicującej się prawnie, politycznie i gospodarczo Unii Europejskiej

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zobacz szczegóły

Prawnomiędzynarodowy status dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej

Kierownik: dr hab. Karol Karski prof. UW

Zobacz szczegóły

Problematyka satelitów typu CubeSat w świetle prawa międzynarodowego publicznego

Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa prof. UW

Zobacz szczegóły

Archiwa X w praktyce wykrywczej. Aspekty kryminalistyczne i prawne

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

Zobacz szczegóły

Prawny wymiar wyborów moralnych dokonywanych przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Kierownik: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek prof. UW

Zobacz szczegóły

Władza sądownicza wobec zagrożeń dla rządów prawa

Kierownik: dr hab. Wojciech Brzozowski

Zobacz szczegóły

Prawo i literatura w okresie PRL (1945-1989)

Kierownik: prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Zobacz szczegóły

Ustawa zasadnicza doby kryzysu konstytucjonalizmu

Kierownk: prof. dr hab. Marek Zubik

Zobacz szczegóły

Nauka jako materialne źródło prawa – aspekty epistemologiczne, normatywne i etyczne

Kierownk: dr hab. Tatiana Chauvin    

Zobacz szczegóły

Zarząd sukcesyjny – nowa instytucja polskiego prawa spadkowego

Kierownik: dr hab. Konrad Osajda prof. UW

Zobacz szczegóły

Mechanizmy prawne ochrony rolnego charakteru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Czechowski

Zobacz szczegóły

The Regulatory Model of Energy Storage in the United States: Implications for the European Union

Kierownik: prof. dr hab. Marek  Wierzbowski    

Zobacz szczegóły

Wpływ edukacji prawniczej na postawy prawników

Kierownik: dr hab. Ewa Gmurzyńska

Zobacz szczegóły

Cywilnoprawne aspekty uporządkowania problematyki reprywatyzacji (ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich)

Kierownik: dr hab. Kamil Zaradkiewicz

Zobacz szczegóły

Zagadnienie stopnia dowodu w polskim postępowaniu cywilnym (Standard of Proof in Polish Civil Procedure)

Kierownik: dr hab. Piotr Rylski

Zobacz szczegóły

Luki i nieprawidłowości w prawie penalnym - przyczyny i skutki uchybień legislacyjnych oraz modele ich usuwania

Kierownik: dr hab. Sławomir Żółtek prof. ucz.

Zobacz szczegóły

Błędy w opiniach biegłych sądowych w kontekście niesłusznych skazań

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gruza

Zobacz szczegóły

Materiały do bibliografii historyczno-prawnej za lata 2011-2013

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

Zobacz szczegóły

Badania nad prawem rzymskim po II wojnie światowej

Kierownik: prof. dr hab. Maria Zabłocka

Zobacz szczegóły

Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę

Kierownik: dr hab. Jacek Wierciński prof. UW

Zobacz szczegóły

Procesowe aspekty rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 w ujęciu europejskim, prawnoporównawczym i krajowym

Kierownik: prof. dr hab. Karol Weitz

Zobacz szczegóły

OSINT poprzez media społecznościowe. Aspekty kryminalistyczne i prawne

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

Zobacz szczegóły

Stosowanie prawa w Egipcie rzymskim: kontynuacja

Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik prof. UW

Zobacz szczegóły

Dowody naukowe na pograniczu kultur prawnych - ku wspólnemu bezpieczeństwu. Obiektywizacja badań kryminalistycznych

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Zobacz szczegóły

Ewolucja modelu ochrony znaków towarowych

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Zobacz szczegóły

Rozumowania prawnicze w międzynarodowym arbitrażu gospodarczym – opracowanie narzędzi badawczych

Kierownik: dr hab. Tomasz Stawecki prof. UW

Zobacz szczegóły

Koordynacja w prawie administracyjnym

Kierownik: dr hab. Rafał Stankiewicz prof. UW

Zobacz szczegóły

Kodyfikacja zbiorowego prawa pracy

Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk prof. UW

Zobacz szczegóły

Dwuizbowość i demokracja. Zagadnienie roli dwuizbowości parlamentu we współczesnych państwach demokratycznych

Kierownik: dr hab. Ryszard Piotrowski prof. UW

Zobacz szczegóły

Preffered Stocks: A Comparative Analysis (with Particular Focus on Financing of the Company)

Kieerownik: dr hab. Konrad Osajda prof. UW

Zobacz szczegóły

Aspekty prawne górnictwa kosmicznego

Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa prof. UW

Zobacz szczegóły

Pośrednictwo ubezpieczeniowe – aspekty prawne

Kierownik: dr hab. Marcin Krajewski

Zobacz szczegóły

Prawne aspekty działania organizacji międzynarodowych utworzonych w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Kierownik: dr hab. Karol Karski prof. UW

Zobacz szczegóły

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej

Kierownik: dr hab. Robert Jastrzębski prof. UW

Zobacz szczegóły

Aktualne osiągnięcia, niepowodzenia oraz perspektywy integracji europejskiej

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zobacz szczegóły

Przyznanie się oskarżonego do winy w kontekście dowodu poszlakowego

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gruza

Zobacz szczegóły

Cywilnoprawne umowy o zatrudnienie jako przedmiot odziaływania ustawodawstwa pracy. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Zobacz szczegóły

Zatrudnienie niepracownicze a stosunek pracy

Kierownik: prof. dr hab. Ludwik Florek

Zobacz szczegóły

Instrumenty prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce na tle regulacji wybranych państw europejskich

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Czechowski

Zobacz szczegóły

Postkomunizm. Aspekty prawne i ustrojowe ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej Polski

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Zobacz szczegóły

Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Kierownik: dr hab. Leszek Bosek prof. UW

Zobacz szczegóły

Rola otwartych źródeł informacji (OSInt/SocMint) w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń o charakterze ekstremistycznym i terrorystycznym – analiza semantyczna języka naturalnego w typowaniu i ocenie ryzyka

Kierownik: dr hab. Magdalena Błaszczyk

Zobacz szczegóły

Prawna ochrona embrionów w prawie europejskim

Kieronik: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka

Zobacz szczegóły